КРИТЕРІЙ 1 – ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОП

Illustration

Формування цілей та проєктування фокусу освітніх програм Університету обумовлені Стандартами вищої освіти, НРК, принципами ЄПВО, Стратегією розвитку Університету, показниками ефективності керівництва ЗВО, керівників структурних підрозділів і викладачів, функціональними стратегіями (маркетинговою, ресурсного забезпечення(кадровою), організаційно-управлінського забезпечення, інтернаціоналізації, фінансової, корпоративної лояльності), результатами системного моніторингу та громадського обговорення. Цей процес є безперервним та інтерактивним, бо до нього залучені усі учасники освітнього процесу та зовнішні стейкхолдери. Згідно з принципом автономії ЗВО, Університетом розроблені локальні нормативні акти, що не суперечать національному законодавству та окреслюють здобутки і напрями вдосконалення культури якості. Серед них:

Illustration

Підкритерій 1.1. Цілі ОП, їх взаємозв’язок з місією та стратегією Університету.
Кожна освітня програма Університету має унікальні риси, проте всі вони розроблені та впроваджуються у кореляції зі Стратегією розвитку Університету, перспективними планами розвитку факультетів і кафедр. Місія Університету відбивається у баченні призначення освітньої програми та місця її випускників у суспільстві та на ринку праці.

Illustration

Підкритерій 1.2. Залучення стейкголдерів до формулювання цілей та програмних результатів навчання.
Залучення стейкхолдерів до формування цілей та програмних результатів навчання – є обов’язковою процедурою, що здійснюється випусковими кафедрами та спеціальними підрозділами Університету (Центр забезпечення якості освіти НаУКМА та Центр кар'єри та працевлаштування студентів та випускників). В Університеті напрацьована практика залучення внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів до моніторингу та громадського обговорення Освітніх програм у наступних форматах:● проведення спільних засідань кафедр з іншими ЗВО;● організація і проведення міжнародних і загальноукраїнських круглих столів; ● проведення тематичних онлайн-зустрічей;● проведення систематичних опитувань студентів, аспірантів, випускників, роботодавців, партнерів на підставі Положення про критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія»;● проведення панельних дискусій в рамках науково-практичних конференцій.

● Витяги з протоколів засідань кафедр щодо моніторингу Освітньої програми

Illustration

Підкритерій 1.3. Контекст, у якому існує ОП. Врахування тенденцій розвитку спеціальності і галузевого контексту, тенденцій розвитку ринку праці, регіонального контексту та досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних ОП.
Визначається на підставі аналізу Освітніх програм відповідних спеціальностей:

Illustration

Кожна ОП вдосконалюється шляхом моніторингу та змінюється відповідно до: 1. Світових, європейських та вітчизняних тенденцій розвитку спеціальності та галузі, що підтверджується спільними науковими дослідженнями, реалізацією спільних партнерських угод та спільних ОП і втіленням функціональної стратегії інтернаціоналізації;
2. Тенденцій розвитку ринку праці та регіонального контексту, що реалізується завдяки ефективній функціональній стратегії маркетингу;
3. досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних програм підготовки здобувачів освіти, що підтверджується наявним досвідом гарантів та членів проєктних груп отриманим під час програм підвищення кваліфікації, наукових стажувань та міжнародної академічної мобільності.
Освітні програми НаУКМА спрямовані на виконання Стандартів, НРК та містять результати навчання і компетентності, що роблять програми Університету унікальними, а їх випускників – конкурентоспроможними на ринку праці регіону, України, світу. Здобувачі вищої освіти НаУКМА, це – представники всіх областей України. Понад 90% випускників працевлаштовані на посадах, що вимагають вищої освіти. Майже третина здобувачів вищої освіти працевлаштовуються на підприємствах, де проходять практику, ще під час навчання в Університеті. Географія працевлаштування наших випускників доволі широка. Здобувачі та випускники СО «Бакалавр» переважно знаходять роботу в Києві та області (понад 75%), здобувачі СО «Магістр» будують свою професійну кар’єру, як правило, в містах-мільйонниках та за кордоном (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Австрія, Чехія, Польща та ін.). Аспіранти і докторанти Університету, в левовій часті, є науковцями-практиками, які реалізовують свій потенціал як в Україні так і по всьому світу. Отримуючи наукові ступені та вчені звання, маючи можливість бути залученим до міжнародної та національної мережі науковців із своїми експериментальними базами в Канаді, США, Болгарії, Греції, Угорщині, Швеції, Польщі, Чехії, Франції, Австрії, Німеччині та інших країнах вони посилюють Університет та академічні інститути, владні структури та громадський сектор, провідні промислові підприємства та бізнес-корпорації.

Illustration

Підкритерій 1.4. Відповідність ОП стандартам вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за його наявності).
Визначити відповідність ОП стандартам вищої освіти можливо на підставі аналізу ОП за спеціальностями, що мають затверджені стандарти ВО і відповідно до НРК, за умови їх відсутності:

Навчальні плани, робочі навчальні плани, РПНД і силабуси є обов’язковими атрибутами реалізації освітніх програм.