КРИТЕРІЙ 2 – СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОП

Illustration

Зміст ОП, як перелік освітніх компонентів, формується відповідно до Стандартів, портрету випускника, що моделюється під час громадських обговорень, індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти та на підставі вивчення опитувань внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів (щодо актуальності дисциплін, практико-орієнтованості результатів навчання, якості викладання та структури ОП – послідовності вивчення дисциплін і взаємозв’язку між освітніми компонентами).

Illustration

Підкритерій 2.1. Загальний обсяг ОП (у кредитах ЄКТС).Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) повинен відповідати вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за наявності).
Загальний обсяг всіх освітніх програм, що реалізуються в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту»:● освітні програми освітнього ступеня бакалавр за своїм обсягом становлять 240 кредитів ЄКТС; ● обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.●  нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Illustration

Підкритерій 2.2. Зміст ОП має чітку структуру, освітні компоненти, включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану систему та дозволяють досягти цілей та програмних результатів навчання.Зміст освітньої програми має мати чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
Всі освітні програми, що реалізуються у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" мають чітку структуру. Обов’язкові освітні компоненти складають не більше 75% та спрямовані на отримання програмних результатів навчання, визначених стандартом спеціальності, Національною рамкою кваліфікацій та відтворюють особливості реалізації освітніх програм. Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти, що складає не менше 25%, передбачає широкий вибір дисциплін вільного вибору (на принципах Liberal Arts Education), а також у здобувачів є можливість вибрати мікрокредитні програми та програми minor - міждисциплінарні сертифікатні програми. Перелік дисциплін вільного вибору щорічно оновлюється.Індивідуальна траєкторія навчання студентів регулюється Положення про індивідуальну траєкторію навчання здобувачів та спеціальним окремим локальним документом:

Illustration

Підкритерій 2.3. Зміст ОП.
Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Illustration

Підкритерій 2.4. Можливість формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти.Структура освітньої програми має передбачати можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством.
Індивідуальна траєкторія навчання здобувача передбачає ним вибір дисциплін з пулу вільного вибору (на принципах Liberal Arts Education), міждисциплінарних сертифікатних освітніх програм, окремих дисциплін з переліку, що пропонують інші ЗВО/наукові установи/ МВОК (масові відкриті онлайн-курси). Координують формування індивідуальних освітніх траєкторій фахівці навчально-методичного відділу, центру забезпечення якості освіти НаУКМА та докторської школи імені родини Юхименків НаУКМА (для здобувачів освітнього рівня доктор філософії). Здобувачі вищої освіти ознайомлюються з можливостями формування таких траєкторій під час спеціально організованих занять для здобувачів освіти першого року навчання, кураторських годин, годин родити з менторами програми, дисципліни «Вступ до фаху (спеціальності)», координаційних зустрічей з проректором з наукової роботи та кафедральних науково-методичних семінарах (для аспірантів).

Illustration

Підкритерій 2.5. Практична підготовка здобувачів вищої освіти.Освітні програми та навчальні плани мають передбачати практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності.
Згідно з навчальними планами опанування дисциплін для певного освітньо-кваліфікаційного рівня кожен студент проходить практику. Відповідно до освітньо-професійної програми напряму чи спеціальності практика може бути: навчальна, науково-дослідна, профільна, виробнича, переддипломна та ін. Практика проводиться, як правило, влітку або паралельно з навчальним процесом.Документи, необхідні для проходження практики, студент може отримати у керівника практики або спеціаліста відповідної кафедри. Партнерами Університету є понад 100 установ, організацій та підприємств, які одночасно виступають й базами практик здобувачів вищої освіти. Відповідно до Стандартів вищої освіти обсяг практичної підготовки складає 8 – 30 кредитів ЄКТС (для бакалаврів і магістрів) і 3 кредити ЄКТС для аспірантів. Центр кар’єри та працевлаштування студентів та випускників Національного університету «Києво-Могилянська академія» проводить системні опитування здобувачів та роботодавців з метою визначення якості практичної підготовки. Результати опитувань доводяться до відома учасників освітнього процесу з метою вдосконалення та розширення напрямків практичної підготовки здобувачів. Програма підготовки докторів філософії містить практикум викладача-дослідника, що дозволяє науковим результатам отримати освітнє впровадження з урахуванням специфіки спеціальностей і формує універсальні навички дослідника.  

Illustration

Підкритерій 2.6. Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям програми.Освітня програма має передбачати набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям.
Політика Університету щодо формування soft skills відкриває різновекторні можливості здобувачам. Основним освітнім принципом НаУКМА є концепція вільного творчого навчання (Liberal Arts Education), яка ґрунтується на визнанні цінностей демократичного суспільства й передбачає участь здобувача у формуванні свого навчального плану, вибір навчальних дисциплін, сертифікатних програм та програми MINOR, трирівневу систему вищої освіти, перенесення центру ваги в навчанні з аудиторії на самостійну роботу студента.Мета НаУКМА - надавати сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання та здійснення наукової діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави, науки, економіки та культури, а також глобальними процесами розвитку людської цивілізації. Інновації та досвід НаУКМА широко вивчають і запроваджують в українських закладах вищої освіти.НаУКМА сьогодні - це:● історичне поєднання західної та української моделей освіти; ● глибокі науково-освітні та культурні традиції; ● можливості для самовираження, самореалізації кожного могилянця; ● активне застосування елементів системи вільного творчого навчання (Liberal Arts Education);● формування індивідуального навчального плану студента; ● можливість отримати додаткову спеціалізацію за програмами MINOR; ● широкий спектр курсів вільного вибору та сертифікатних програм; ● можливість вивчення декількох іноземних мов;● можливість продовження освіти на магістерських програмах за іншою спеціальністю;● семестрова структура начального року; ● система оцінювання знань за шкалою ЄКТС.