• Illustration

    Маргарита ЧАБАННАMarharyta CHABANNA

    завідувачка кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія»докторка політичних наук, доцентка

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Посадазавідувачка кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Illustration

Наукова ступіньдокторка політичних наук

Illustration

Вчене званнядоцентка

Illustration

Наукові інтереси● демократичні трансформації● тоталітаризм● перехідні суспільства● політичний опортунізм● неоінституціоналізм● освітня політика● антикорупція● економічна політика

Illustration

Навчальні дисципліни● Політичне маніпулювання● Політичні партії і партійні системи● Запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності● Партійні та виборчі системи країн ЄС

Освіта

Illustration

● 1995-1999 рр. – Національного університету «Києво-Могилянська академія» (бакалавр економіки).1999-2001 рр. – Національного університету «Києво-Могилянська академія» (магістр політології).● 2006 р. – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Спеціальність 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки», кваліфікація «Кандидат політичних наук». Тема дисертації: «Формування масового суспільства як необхідна передумова становлення та механізм забезпечення функціонування тоталітаризму (теоретико-методологічний аналіз)».● 2020 р. – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія», кваліфікація «Доктор політичних наук». Тема дисертації: «Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні (на прикладі формування державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення)».

Досвід роботи

Illustration

● 2020 р. дотепер – завідувач кафедри політології національного університету «Києво-Могилянська академія».● 2006-2020 рр. – доцентка кафедри політології національного університету «Києво-Могилянська академія».● 2005-2006 рр. – старша викладачка кафедри політології національного університету «Києво-Могилянська академія».● 2004-2005 рр. – асистентка кафедри політології національного університету «Києво-Могилянська академія».

Експертність

Illustration

● Керівник освітніх програм та експерт Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції.● Член редакційної колегії наукового журналу "Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal"

Підвищення кваліфікації

Illustration

● 2017 р. – школа професійного розвитку викладачів НаУКМА● 2020 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Фахові наукові публікації (за останні 5 років)

Illustration

1. Чабанна М. Україна-ЄС: ціннісний вимір інтеграції або солідаризація як чинник розмивання (не)уявних кордонів. Україна - Європейський Союз: у нас так багато спільного (Ukraine – European Union: we have so much in common"). Київ: Дух і Літера, 2024.
2. Чабанна М. Регламентація вищої освіти у період повномасштабної війни в Україні: відповідь держави на виклики. Empirio. 2024, № 2.
3. Проектно-орієнтоване навчання як спосіб міждисциплінарної інтеграції у вищій освіті. Інновації в освіті майбутнього: інтеграція гуманітарних, технічних та природничих спеціальностей. Innovations in the Education of the Future: Integration of Humanities, Technical and Natural Sciences Prague: FIT CTU, 2023. С. 131-140. (Монографія).
4. Концепт політичної довіри та реалії посттоталітаризму (методологічний аспект). Політичні дослідження. 2023. № 2 (6). С. 34-57.5. Чабанна М., Марценюк Т., Гавва Д., Хамбекова К. Дослідження політичних акторів за допомогою методу мережевого аналізу. Антикорупційні дослідження для сталості антикорупційних реформ. Звіт про НДР. НаУКМА, 2022 р. 158 с.6. Економічні аспекти індексування демократії. Політичні дослідження. 2021. № 2. С. 7-31.
7. Роль політичного опортунізму у формуванні політико-економічних циклів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія «Політичні науки». – 2016. - № 1 (80). – С. 47-54.8. Політична довіра до інститутів: передумови і наслідки для демократії // Магістеріум. Політичні студії. – 2014. - № 58. – С. 8-14.9. Оцінка корупції як неформального політичного інституту та індексування демократичності політичного режиму: кореляційний аналіз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса ВНАН України. – 2013/3. - № 65. – С. 129-158.70. Прозорість діяльності суб'єктів прийняття владних рішень в Україні: доступ громадськості до публічної інформації // Наукові записки НаУКМА. – 2013. Том 147. Політичні науки. – С. 8-16.81. Електоральний аспект індексування інституційного розвитку політичної системи у контексті оцінювання процесу демократизації // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2013. – Випуск 4 (20). – С. 34-39.