PhD «ПОЛІТОЛОГІЯ»PhD Political Science

 • Термін навчання: 4 роки, з яких перші 2 роки - час на навчальну складову паралельно з реалізацією індивідуальною дослідницькою діяльністю (протягом 2 дослідницьких періодів)

 • Кваліфікація: Доктор філософії з політології

 • Наступний набір на програму: серпень-вересень 2024 р.

 • Контактна особа: Тетяна НАГОРНЯК, доктор політичних наук, професор, гарант програми, au.ude.amku%40kaynrogan.n

Ukraine

Освітньо-наукова програма «Політологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у галузі знань «05 Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «052 Політологія» вибудовується на основі інституційної моделі наукової освіти і спільного навчального плану загальної підготовки аспірантів у НаУКМА, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання.

Освітньо-наукова програма «Політологія» спрямована на формування системного наукового світогляду, розуміння засад академічної культури й етики, здатності до інтелектуального ризику та перегляду наукових парадигм, уміння застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.Дисципліни фахової підготовки формують поглиблений рівень знань про природу й значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, володіння політичною теорією, категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки, дають знання концептуальних та методологічних основ політичної науки у міждисиплінарному контексті, а також дослідницьких навичок, достатніх для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень. Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи).

Ukraine
Ukraine

Освітня складова програми (мінімум 43 кредити) виконується в основному в перші 2 роки навчання, проте аспіранти мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору дисциплін усіх рівнів освіти, використання ресурсів неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності, якщо це відповідає дослідницьким інтересам і потребам виконання дослідження.
Основні напрями досліджень освітньо-наукової програми «Політологія»: політична теорія, методи дослідження, політичні феномени, політична філософія; політичні інститути, поведінка та процеси; урядування, публічна політика; суспільні трансформації, глобалізація та інтеграція, безпека, міжнародна та зовнішня політика.

Кадрове забезпечення освітньо-наукової програми «Політологія»

 • Illustration

  Тетяна НАГОРНЯКTetyana NAGORNYAKГарант освітньо-наукової програми

  декан факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти»докторка політичних наук, професорка
  au.ude.amku%40kaynrogan.t